Học Viện Đào Tạo Trực Tuyến ViNaEdu Tuyển Sinh Đào Tạo Trực Tuyến
Học Viện Đào Tạo Trực Tuyến ViNaEdu Tuyển Sinh Đào Tạo Trực Tuyến

1. Lãnh đạo học viện

 • Hội đồng quản trị:
  • Chủ tịch HĐQT: 01 người
  • Thư ký HĐQT: 01 người
  • Thành viên HĐQT: 03 người
 • Ban giám hiệu nhà trường
  • Hiệu trưởng: 01 người
  • Hiệu phó: 03 người

2. Các phòng chức năng:

 • Phòng Tổ chức – Hành chính
 • Phòng Đào tạo
 • Phòng Công tác học sinh sinh viên
 • Phòng Tài chính – Kế toán
 • Phòng Quản trị
 • Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra

3. Các khoa:

 • Khoa Giáo dục đại cương
 • Khoa Điện tử – Viễn thông
 • Khoa Công nghệ thông tin
 • Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh
 • Khoa Điện – Tự động hóa
 • Khoa Kinh tế

4. Trung tâm trực thuộc trường

 • Trung tâm Thông tin – Thư viện

5. Các tổ chức Đảng và Đoàn thể

 • Đảng bộ
 • Công Đoàn
 • ĐoànTNCS Hồ Chí Minh
Học Viện Đào Tạo Trực Tuyến ViNaEdu Tuyển Sinh Đào Tạo Trực Tuyến Online
Học Viện Đào Tạo Trực Tuyến ViNaEdu Tuyển Sinh Đào Tạo Trực Tuyến Online

Đối tác của chúng tôi